Algemene- en annuleringsvoorwaarden RTV studieprogramma’s / congressen

Artikel 1 – Definities
a. Aanmelding: inschrijving van een deelnemer voor een RTV Studieclub congres, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen de RTV Studieclub en een deelnemer;
b. Congres
c. Studieprogramma c. Deelnemer

: een door de RTV Studieclub georganiseerd congres;
: een door de RTV Studieclub georganiseerd studieprogramma;
: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het

inschrijfformulier(congres) of middels betaling (studieprogramma) als deelnemer aanmeldt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen, studieprogramma’s en eventuele andere bij- en nascholingsactiviteiten die door de RTV Studieclub worden georganiseerd;
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de RTV Studieclub Commissie;
c. Deze algemene voorwaarden worden vooraf via de website aan de deelnemer beschikbaar gesteld;
d. Door aanmelding aanvaardt de deelnemer de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanmelding
a. De aanmelding voor een congres vindt plaats door middel van een door – of namens de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat digitaal of per post door – of namens de deelnemer is verzonden en is ontvangen door de RTV Studieclub; of
ingeval van het RTV Studieprogramma, door middel van rechtstreekse betaling van het inschrijfgeld op de rekening van de RTV Studieclub;
b. De RTV Studieclub bevestigt de congresaanmelding per post of per e-mail binnen uiterlijk 5 werkdagen. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor deelname tot stand. De aanmelding voor het studieprogramma wordt niet schriftelijk bevestigd en wordt ontvangst van de betaling als totstandkoming van de overeenkomst gezien.
c. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in daartoe opgezette administratie en worden gebruikt voor de aankondiging van volgende RTV Studieclub congressen;
d. De RTV Studieclub kan eisen stellen met betrekking tot, maximum aantal deelnemers of tijdelijke voorrang deelname voor RTV Studieclub leden.

Artikel 4: Voorbehoud wijzigingen
a. Alle mededelingen in een aankondiging van een congres of studieprogramma, bijvoorbeeld met betrekking tot inhoud, locatie en tijdstip, komt de RTV Studieclub zoveel mogelijk na.
b. Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de spreker(s), is de RTV Studieclub gerechtigd om van een aankondiging af te wijken. In dit geval zal de RTV Studieclub zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van een congres of studieprogramma.

c. De RTV Studieclub behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor het congres en/of het studieprogramma te wijzigen, of het congres / studieprogramma niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kunt u geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.

d. Indien de datum van het congres / studieprogramma wordt verplaatst – al of niet veroorzaakt door overmacht – verplicht de RTV Studieclub zich om het congres / studieprogramma binnen drie maanden in vrijwel gelijke vorm, programma en workshops te organiseren. De inschrijving blijft geldig. Tot 1 maand voor de nieuwe datum kan de deelnemer, uitsluitend schriftelijk of per e-mail, annuleren. Er wordt dan € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarna berekent de RTV Studieclub het volledige bedrag. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en uiterlijk binnen 30 dagen geresKtueerd.

Artikel 5 – Betaling
a. Deelnemers aan het congres ontvangen een (digitale) factuur op het opgegeven factuuradres, zo mogelijk ruim voor aanvang van het congres.
b. Over de prijs van het congres wordt geen BTW geheven.
c. Deelnamekosten voor het congres worden middels een afgegeven machtiging automatische geïncasseerd. De automatische incasso’s vinden niet eerder plaats dan 2 maanden voor het congres.
d. In geval er geen machtiging is afgegeven, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen netto na factuurdatum doch uiterlijk vier weken voor aanvang van het congres. Vanaf vier weken voor de congresdatum geldt na inschrijving, per omgaande betaling.
e. Voor alle inschrijvingen geldt: geen toegang tot congres of studieprogramma bij openstaande betaling.
f. In geval de RTV Studieclub kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6 – Annulering
a. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren.
b. Annulering vindt plaats per e-mail of per post
c. Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving, daarna geldt:
– Bij annulering tot 2 maanden vóór het congres / studieprogramma wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht;
– Bij annulering tot 1 maand vóór het congres / studieprogramma: vindt restitutie plaats: 70% van de congreskosten;
– Bij annulering tot 1 week vóór het congres / studieprogramma vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
– Bij annulering daarna vindt géén restitutie plaats.
d. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de RTV Studieclub is meegedeeld.
e. Bij niet op komen dagen op de dag van het congres of het studieprgramma, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.f. In geval van annulering, worden de kosten voor deelname, indien deze al zijn geïnd, binnen uiterlijk 4 weken terugbetaald.

Artikel 7 – Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
a. Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de RTV Studieclub verzorgd congres of studieprogramma wordt/blijft eigendom van de RTV Studieclub en/of de gastsprekers.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens
Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. De RTV Studieclub zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden voor reclamedoeleinden of commerciële activiteiten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
a. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan een RTV Studieclub congres.
b. Voor zover de RTV Studieclub aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid/schadevergoeding door de RTV Studieclub maximaal beperkt tot de prijs van het gevolgde congres, waarmee de schade verband heeL.

Artikel 10 – Klachtenprocedure
In geval van klachten geldt de klachtenprocedure.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op de overeenkomst met de RTV Studieclub is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met een RTV Studieclub congres en/ of , waar na tussenkomst van het bestuur geen oplossing voor wordt gevonden, worden berecht door de absoluut bevoegde rechter te Rotterdam.